foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

I. Założenia projektu

Projekt czytelniczy „Poczytajmy dzieciom” zakłada czytanie dzieciom przez rodziców lub innych członków rodziny, pozycji z literatury dziecięcej. Główny cel to rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do literatury, zachęcanie do spędzania wolnego czasu z książką oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

 Spotkania będą odbywać się w klasie 0a, raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

Termin: październik 2017r.-maj 2018r.

II. Cele ogólne:

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

-kształcenie wrażliwości czytelniczej,

-rozwijanie wyobraźni,

-rozbudzanie ciekawości dziecka,

-współpraca z rodzicami.

III. Cele szczegółowe:

-budowanie emocjonalnej więzi między czytającym a słuchającymi dziećmi,

-współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozbudzenie potrzeby czytania,

- rozwijanie wyobraźni,

- zdobywanie wiedzy,

- rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie twórczości plastycznej,

- wzbogacanie słownictwa,

- przekazywanie wartości i norm społecznych,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.

IV. Powyższe cele będą realizowane przez:

- wspólne czytanie książek w klasie przez rodziców lub innych członków rodziny,

- zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką,

- elementy dramy w pracy z książką,

- ilustrowanie przeczytanych książek,

- wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik,

- samodzielne tworzenie książek.

Wychowawca klasy 0a: Katarzyna Foks

szachy

1. Cel

Głównym celem wprowadzenia szachów jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szcze

 

gólnym uwzględnieniem zwiększenia umiejętności matematycznych.

Celami szczegółowymi są:

Rozwijanie logicznego myślenia i analizowania sytuacji z wciąganiem wniosków poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategicznych i taktycznych. Ćwiczenie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej poprawiającej koordynację ruchową i prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności trwałej koncentracji i opanowania, determinacji, systematyczności, cierpliwości i wytrwałości. Wyzwalanie kreatywności, aktywności twórczej poprzez samodzielny rozwój wydarzeń na szachownicy. Kształtowanie pozytywnej osobowości ucznia poprzez umiejętność panowania nad swoimi emocjami, skuteczne działanie pod presją, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w stresie i właściwe reagowanie na sukcesy i porażki. Rozwijanie zainteresowań i alternatywnego spędzania czasu wolnego ucznia.

2. Odbiorcy

Nauka gry w szachy będzie się odbywała jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach pierwszych oraz w kolejnych latach w klasach drugich i trzecich. Docelowo nauka gry w szachy prowadzona ma być we wszystkich klasach 1-3 szkoły podstawowej.

3. Osoba prowadząca.

Nauka gry w szachy prowadzona jest przez nauczycieli przeszkolonych w tym celu w szkoleniu “Edukacja przez szachy w szkole” . W roku bieżącym zajęcia prowadzą nauczyciele: Jarosław Skoczylas i Marcin Zieliński. W kolejnych latach przeszkoleni mają być nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i matematycy.

4. Autorem innowacji jest Jarosław Skoczylas.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” organizowanym przez Polski Związek Szachowy.

5. Linki

http://www.szachywszkole.pl/

http://www.szszach.pl/szachywszkole/

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROJEKTU „SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSŁÓW”

sku 79195 251694Szkoła podstawowa w Oblęgorku uczestniczy w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów”.

Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy realizujący projekt „Szkoły kreatywnych umysłów”:
• Grupa Edukacyjna S.A. – Lider
• Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji – Partner

Szkoła podstawowa w Oblęgorku w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów” będzie pilotażowo wdrażała w klasie pierwszej innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo wdrażane będą dwa programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ - Pedagogiki (w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych). TRIZ, jak dotychczas, jest mało znana w polskiej szkole.

Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia, eksperymenty i mapy myśli.

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.

W każdej szkole w 1. roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.

Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II – dla kl. I i II oddzielnie), gdzie nagrodami jest sfinansowanie dla 3 najlepszych klas na danym poziomie kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych (dla rodzica i ucznia bez kosztów)

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, w której – po raz pierwszy na świecie – w XVI w. zastosowano metodę projektu. Potrzeba stosowania jej w procesie edukacyjnym wynika m.in. z wyzwań XXI wieku jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, co zmusza do kształtowania od najmłodszych lat postaw-umiejętności inicjatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za swoją pracę. Specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o projekcie na: www.kreatywneumysly.pl

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.