foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

Innowacja pedagogiczna "Partnerskie wywiadówki"

Założenia ogólne:

- wzmacnianie relacji Uczeń- Wychowawca- Rodzic.

Cel główny innowacji:

- rozwijanie odpowiedzialności za rozwój dziecka u Rodziców jak i u samego ucznia.

Cele szczegółowe innowacji:

- uczeń rozwija poczucie odpowiedzialności za swoją karierę szkolną,

- uczeń wskazuje swoje mocne i słabe strony oraz wie jak należy nad nimi pracować,

- uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,

- rodzice uświadamiają sobie, jak dziecko postrzega samo siebie,

- rodzice wspierają pomysły dziecka i stale motywują go do poprawy zachowania,

- rozwijanie wzajemnego zaufania i szacunku.

Odbiorcy:

Partnerska wywiadówka będzie wprowadzona w klasach I- III oraz w klasach IV- VIII po wcześniejszym przeszkoleniu wychowawców.

Czas trwania innowacji:

3 lata: wrzesień 2020- czerwiec 2023;

Imię i nazwisko autora: Dorota Szczypiór

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - “Godzina Fitness - nowoczesna forma wychowania fizycznego”

Innowacja pedagogiczna z zakresu fitness, ma na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, tańcem, gimnastyką i podstawami akrobatyki. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Przez ruch ciała, dzieci uczą się nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i jednocześnie aktywna forma spędzania wolnego czasu.

Zakres innowacji:

Innowacja pedagogiczna skierowana jest dla uczniów klas I - III. Będzie realizowana
w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych, w ciągu trzech lat.

Czas trwania innowacji: 3 lata
wrzesień 2021 - czerwiec 2022 r. - kl. Ia, Ib
wrzesień 2022 - czerwiec 2023 r. - kl. IIa, IIb

wrzesień 2023 - czerwiec 2024 r. - kl. IIIa, IIIb

Innowacja będzie realizowana wymiarze jednej godziny tygodniowo, w ramach obowiązkowych zajęć ruchowych z zachowaniem celów kształcenia i umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej.

Przewiduje się prowadzenie innowacji długoterminowo.

 

Cele ogólne:

 • Poznawanie przez dzieci świata, ludzi i siebie poprzez alternatywną formę ruchową jaką jest taniec, rozumiany jako kultura, sztuka i sport.
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary

we własne siły.

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach taneczno - ruchowych.
 • Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku.
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
 • Potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
 • Rozwija swoje zainteresowania.
 • Kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.
 • Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.
 • Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na funkcjonowanie całego organizmu.
 • Buduje pewność siebie i samoakceptację.
 • Rozwija koordynację i sprawność ruchową.
 • Wyrabia nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Potrafi efektywnie współdziałać w grupie.
 • Ćwiczy radzenie sobie z tremą, związaną z występami na scenie i przed publicznością.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska.

Autor innowacji:

mgr Renata Sobczak – nauczyciel wychowania fizycznego

 1. Tytuł innowacji: „Nowe słówka, łatwo i skutecznie – aplikacja edukacyjna jako stały, bazowy element procesu dydaktycznego”
 2. Rodzaj innowacji: metodyczna
 3. Autor: Alicja Gos
 4. Nauczyciele realizujący innowację: Alicja Gos, Błażej Bujała
 5. Termin realizacji: cykl edukacyjny (klasy czwarte i piąte)
 6. Czas trwania: 1.09.2020 – 30.05.2022 (kl. 4 – 5)
 7. Zakres innowacji: działania obejmą zajęcia języka angielskiego klas czwartych i piątych do końca ich edukacji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
 8. Założenia innowacji:

Jednym z głównych warunków „przeniesienia” słowa ze słownika biernego do trwałych zasobów słownictwa czynnego jest systematyczność uczenia się. Ponadto, tylko utrwalanie nowopoznanych słów w różnorodnych kontekstach, daje gwarancję trwałości przyswajanej wiedzy, a co za tym idzie wyższej kompetencji językowej. 

Autor innowacji w swojej  praktyce dydaktycznej, w celu stymulowania procesu uczenia się nowych słów, od dawna doraźnie wykorzystywał  aplikacje, zadania aktywizujące oferowane przez różnorodne portale, platformy edukacyjne. Jednak w tej innowacji, by ułatwić uczniom zapamiętywanie nowych słówek, aplikacja Quizlet będzie stałym elementem procesu (podobnie jak są nimi podręcznik, ćwiczeniówka czy zeszyt ucznia).

 1. Korzyści dla uczniów wynikające z wdrożenia innowacji:
 • uczniowie pracują w stymulującym, ciekawym i zaskakującym środowisku online, które w dzisiejszym świecie jest często dla nich naturalnym, co może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie poziomu stresu, zwiększenie zaangażowania w pracę, a tym samym na lepsze wyniki;
 • zwiększenie motywacji do uczenia się nowych słówek;
 • stymulowanie ucznia do pracy dzięki elementowi rywalizacji dodatkowo oferowanemu przez aplikację;
 • poczucie odnoszonego sukcesu pozytywnie wpływa na proces uczenia się, zaangażowanie ucznia oraz wiarę we własne możliwości;
 • szybkie efekty uczenia się w atrakcyjnej formie, zachęcają do dalszej, systematycznej pracy;
 • gdy wykształci się nawyk takiego powtarzania słówek (ustawienia aplikacji na konkretną godzinę pracy, aplikacja „przypomina o zadaniu”), uczeń nie będzie odczuwał obciążenia typowego dla uczenia się na pamięć;
 • zmniejszenie poziomu stresu – uczenie się przez zabawę;
 • uczeń zauważy, że w takim systemie poznaje słowa automatycznie, bez większego wysiłku;
 • uzyskanie przez ucznia na bieżąco pełnej informacji zwrotnej, dotyczącej ewentualnych błędów, poprawnych odpowiedzi, czasu realizacji itp.;
 • rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności korzystania ze współczesnych technologii;
 • rozwijanie umiejętności systematycznego i efektywniejszego uczenia się, pomoże uczniowi w dalszej edukacji.

 

I. Założenia projektu

Projekt czytelniczy „Poczytajmy dzieciom” zakłada czytanie dzieciom przez rodziców lub innych członków rodziny, pozycji z literatury dziecięcej. Główny cel to rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do literatury, zachęcanie do spędzania wolnego czasu z książką oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.

 Spotkania będą odbywać się w klasie 0a, raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

Termin: październik 2017r.-maj 2018r.

II. Cele ogólne:

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

-kształcenie wrażliwości czytelniczej,

-rozwijanie wyobraźni,

-rozbudzanie ciekawości dziecka,

-współpraca z rodzicami.

III. Cele szczegółowe:

-budowanie emocjonalnej więzi między czytającym a słuchającymi dziećmi,

-współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,

- rozbudzenie potrzeby czytania,

- rozwijanie wyobraźni,

- zdobywanie wiedzy,

- rozwijanie kreatywności,

- rozwijanie twórczości plastycznej,

- wzbogacanie słownictwa,

- przekazywanie wartości i norm społecznych,

- kształtowanie poczucia estetyki,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.

IV. Powyższe cele będą realizowane przez:

- wspólne czytanie książek w klasie przez rodziców lub innych członków rodziny,

- zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką,

- elementy dramy w pracy z książką,

- ilustrowanie przeczytanych książek,

- wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik,

- samodzielne tworzenie książek.

Wychowawca klasy 0a: Katarzyna Foks

szachy

1. Cel

Głównym celem wprowadzenia szachów jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów ze szcze

 

gólnym uwzględnieniem zwiększenia umiejętności matematycznych.

Celami szczegółowymi są:

Rozwijanie logicznego myślenia i analizowania sytuacji z wciąganiem wniosków poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategicznych i taktycznych. Ćwiczenie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej poprawiającej koordynację ruchową i prawidłowe funkcjonowanie w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności trwałej koncentracji i opanowania, determinacji, systematyczności, cierpliwości i wytrwałości. Wyzwalanie kreatywności, aktywności twórczej poprzez samodzielny rozwój wydarzeń na szachownicy. Kształtowanie pozytywnej osobowości ucznia poprzez umiejętność panowania nad swoimi emocjami, skuteczne działanie pod presją, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w stresie i właściwe reagowanie na sukcesy i porażki. Rozwijanie zainteresowań i alternatywnego spędzania czasu wolnego ucznia.

2. Odbiorcy

Nauka gry w szachy będzie się odbywała jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach pierwszych oraz w kolejnych latach w klasach drugich i trzecich. Docelowo nauka gry w szachy prowadzona ma być we wszystkich klasach 1-3 szkoły podstawowej.

3. Osoba prowadząca.

Nauka gry w szachy prowadzona jest przez nauczycieli przeszkolonych w tym celu w szkoleniu “Edukacja przez szachy w szkole” . W roku bieżącym zajęcia prowadzą nauczyciele: Jarosław Skoczylas i Marcin Zieliński. W kolejnych latach przeszkoleni mają być nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i matematycy.

4. Autorem innowacji jest Jarosław Skoczylas.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” organizowanym przez Polski Związek Szachowy.

5. Linki

http://www.szachywszkole.pl/

http://www.szszach.pl/szachywszkole/

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROJEKTU „SZKOŁY KREATYWNYCH UMYSŁÓW”

sku 79195 251694Szkoła podstawowa w Oblęgorku uczestniczy w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów”.

Projekt „Szkoły kreatywnych umysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy realizujący projekt „Szkoły kreatywnych umysłów”:
• Grupa Edukacyjna S.A. – Lider
• Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji – Partner

Szkoła podstawowa w Oblęgorku w ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoły kreatywnych umysłów” będzie pilotażowo wdrażała w klasie pierwszej innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjność programu polega na projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.

Dodatkowo wdrażane będą dwa programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Ww. programy są zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polega na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ - Pedagogiki (w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych i technicznych). TRIZ, jak dotychczas, jest mało znana w polskiej szkole.

Opracowane programy eksponują metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia, eksperymenty i mapy myśli.

48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.

W każdej szkole w 1. roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.

Co roku Partnerzy organizować będą KONKURS jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II – dla kl. I i II oddzielnie), gdzie nagrodami jest sfinansowanie dla 3 najlepszych klas na danym poziomie kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych (dla rodzica i ucznia bez kosztów)

W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, w której – po raz pierwszy na świecie – w XVI w. zastosowano metodę projektu. Potrzeba stosowania jej w procesie edukacyjnym wynika m.in. z wyzwań XXI wieku jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, co zmusza do kształtowania od najmłodszych lat postaw-umiejętności inicjatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za swoją pracę. Specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.

Więcej informacji o projekcie na: www.kreatywneumysly.pl

 

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.