foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


bip


 

 ePUAP logo ESP


mein

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

I  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie wnoszący opłaty;

b) uczniowie, których wyżywienie finansuje m.in. GOPS;

c) pracownicy zatrudnieni w szkole.

II ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta do 5-go dnia danego miesiąca.
  Na indywidualną prośbę Rodziców wpłata może być przyjęta po upływie wyznaczonej daty.
 7. Wpłaty dokonuje się u intendenta, który potwierdza ją dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 8. Obiady dla uczniów kl. 0-III szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę klasy, natomiast uczniowie IV-VIII SP otrzymują posiłki
  na podstawie bloczków obiadowych.
 9. W przypadku zgubienia bloczka obiadowego posiłek nie będzie wydany

III ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki (gdy szkoła nie zapewni prowiantu) lub innych przyczyn losowych.
 2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie do sekretariatu szkoły nieobecności najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia. Odliczeniu podlega każdy następny dzień (od dnia zgłoszenia).
 3. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu. Nie ma możliwość zwrotu w gotówce.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana opłata zostanie pomniejszona
  o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dwa tygodnie zatwierdzony przez wicedyrektora szkoły.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 3. Posiłki wydawane są na wyznaczonych przerwach.
 4. Uczniowie mogą zgłaszać do intendenta propozycje dań do jadłospisu.

V ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów spożywających obiad czuwają wychowawcy świetlicy.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zastawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.