Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Organizacje szkolne

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

Regulamin wyborów

Rady Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku

§1

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, p. 425 r. 1991/art. 55, z późniejszymi zmianami) oraz statut Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

§2

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, przeprowadzane na zasadach ustalonych w danej klasie.

2. Wybory Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez wcześniej wybranego opiekuna Samorządu oraz Dyrekcję szkoły.

3. W skład pięcioosobowej komisji wchodzą przedstawiciele: Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

5. Daną klasę może maksymalnie reprezentować 4 uczniów. 

§3

1. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat startujący w wyborach:

1.1. Kandydować mogą uczniowie klas I – III gimnazjum, którzy posiadają przynajmniej dobrą ocenę  z zachowania, wyróżniają się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.

1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń spełniający wymogi formalne.

1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę.

1.4. Termin zgłoszenia kandydatów określa Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

   2. Każdy kandydat ma prawo przeprowadzić własną kampanię wyborczą.

2.1. Umożliwia się powołanie własnego sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie promował kandydata.

2.2. Kampania wyborcza może być organizowana tylko podczas przerw międzylekcyjnych i poza lekcjami.

2.3. Powinna być przeprowadzona w sposób kulturalny, nie można oczerniać pozostałych kandydatów, niszczyć mienia szkoły oraz innych sztabów wyborczych.

2.4. W sytuacji rażących uchybień lub nadużyć w kampanii, kandydat może być odsunięty od wyborów. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

2.5. Nakazuje się, aby kampania wyborcza została zakończona dzień przed wyborami. Od tego momentu wszystkich obowiązuje „cisza przedwyborcza”.

§4

1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły.

1.1. Powołana Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście wyborczej.

1.2. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania znaczka „X” przy nazwisku trzech kandydatów.

1.3. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na niewłaściwą liczbę kandydatów.

1.3. Głosujący wrzuca kartę głosowania do opieczętowanej urny.

§5

1. Obliczanie głosów i ogłoszenie wyników.

1.1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

1.2. Urnę otwiera się w obecności wszystkich członków Komisji.

1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.

1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

2. Do Samorządu Uczniowskiego zostają powołani ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie więcej jednak niż dziesięciu kandydatów.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, podczas pierwszego zebrania wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i członków.

§6

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.

1.2. Przygotowanie wyborów.

1.3. Przeprowadzenie wyborów.

1.4. Sporządzenie protokołu.

1.5. Ogłoszenie wyników wyborów.

§7

1. W sytuacjach, których nie uwzględnia niniejszy regulamin decyzje podejmuje Komisja Wyborcza.

Regulamin wyborów

Rady Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

§1

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, p. 425 r. 1991/art. 55, z późniejszymi zmianami) oraz statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Szkoły Podstawowej im. Henryka  Sienkiewicza w Oblęgorku.

3. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, będący jej społecznym organem.

§2

1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Samorządów Klasowych, przeprowadzane na zasadach ustalonych w danej klasie.

2. Wybory Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez wcześniej wybranego opiekuna Samorządu oraz Dyrekcję szkoły.

3. W skład pięcioosobowej komisji wchodzą przedstawiciele: Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

5. Daną klasę może maksymalnie reprezentować 4 uczniów. 

§3

1. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat startujący w wyborach:

1.1. Kandydować mogą uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, którzy posiadają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, wyróżniają się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą.

1.2. Do Rady może kandydować każdy uczeń spełniający wymogi formalne.

1.3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę.

1.4. Termin zgłoszenia kandydatów określa Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

   2. Każdy kandydat ma prawo przeprowadzić własną kampanię wyborczą.

2.1. Umożliwia się powołanie własnego sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie promował kandydata.

2.2. Kampania wyborcza może być organizowana tylko podczas przerw międzylekcyjnych i poza lekcjami.

2.3. Powinna być przeprowadzona w sposób kulturalny, nie można oczerniać pozostałych kandydatów, niszczyć mienia szkoły oraz innych sztabów wyborczych.

2.4. W sytuacji rażących uchybień lub nadużyć w kampanii, kandydat może być odsunięty od wyborów. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu po konsultacji z Radą Pedagogiczną.

2.5. Nakazuje się, aby kampania wyborcza została zakończona dzień przed wyborami. Od tego momentu wszystkich obowiązuje „cisza przedwyborcza”.

§4

1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły.

1.1. Powołana Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście wyborczej.

1.2. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania znaczka „X” przy nazwisku trzech kandydatów.

1.3. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na niewłaściwą liczbę kandydatów.

1.3. Głosujący wrzuca kartę głosowania do opieczętowanej urny.

§5

1. Obliczanie głosów i ogłoszenie wyników.

1.1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.

1.2. Urnę otwiera się w obecności wszystkich członków Komisji.

1.3. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

1.4. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.

1.5. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

2. Do Samorządu Uczniowskiego zostają powołani ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, nie więcej jednak niż dziesięciu kandydatów.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego, podczas pierwszego zebrania wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i członków.

§6

1. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1.1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.

1.2. Przygotowanie wyborów.

1.3. Przeprowadzenie wyborów.

1.4. Sporządzenie protokołu.

1.5. Ogłoszenie wyników wyborów.

§7

1. W sytuacjach, których nie uwzględnia niniejszy regulamin decyzje podejmuje Komisja Wyborcza.

 

office2

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.