Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - Regulamin stołówki

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

tablica wywiadowka
karnawal ZABAW KARNAWAL
Zimowisko w Białym Dunajcu
 zimowisko

Prosimy rodzicow
o telefoniczne powiadomienie szkoły o decyzji skierowania dziecka
na zimowisko  

Warto odwiedzić

kuratorium kielce


gmina strawczyn herb


logo ministerstwo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;

b) uczniowie, których wyżywienie finansuje m.in.GOPS;

c) pracownicy zatrudnieni w szkole.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i intendenta.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w sekretariacie szkoły do 5-go dnia danego miesiąca. Na indywidualną prośbę rodziców wpłata może być przyjęta po upływie wyznaczonej daty.

7. Wpłaty w sekretariacie potwierdzone są dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

8. Obiady dla uczniów kl. 0-III szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę klasy, natomiast uczniowie IV-VIII SP i II-III oddziałów gimnazjalnych otrzymują posiłki na podstawie bloczków obiadowych.

9. W przypadku zgubienia bloczka obiadowego posiłek nie będzie wydany.

III. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki (gdy szkoła nie zapewni prowiantu) lub innych przyczyn losowych.

2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie do sekretariatu szkoły nieobecności najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia . Odliczeniu podlega każdy następny dzień (od dnia zgłoszenia).

3. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu. Nie ma możliwość zwrotu w gotówce.

4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic, dokonujący wpłaty na początku miesiąca, zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia,

pobierana opłata zostanie pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. W stołówce wywieszony jest jadłospis zatwierdzony przez wicedyrektora szkoły.

2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

3. Posiłki wydawane są na wyznaczonych przerwach i tylko za okazaniem karteczki obiadowej.

4. Uczniowie mogą zgłaszać do intendenta propozycje dań do jadłospisu.

V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas przerw obiadowych w stołówce przebywają wyłącznie uczniowie uprawnieni do korzystania z obiadów.

2. Nad bezpieczeństwem uczniów spożywających obiad czuwają wychowawcy świetlicy.

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

4. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zostawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Rights Reserved.